Vi är Hygien Bygg Telge AB

Vi är fem delägare som år 2006 startade Hygien Bygg Telge AB då vår tidigare arbetsgivare AstraZeneca AB valde att omorganisera sin supportverksamhet i vilken merparten av oss ingick i. Vi insåg att vår erfarenhet och kompetens att utföra byggnads- och servicearbeten i känsliga miljöer är värdefull.
Kontakta oss

KUNDRELATIONER

Vi arbetar i nära relation med våra kunder och det är en självklarhet för oss att ha en rak och öppen dialog med både kunder och samarbetspartners.

HÖGA KRAV PÅ KOMPETENS

Vi tror på långsiktiga samarbeten där det inte råder någon tvekan om vikten av att upprätthålla god kvalitet.

IDAG ERBJUDER VI VÅRA KUNDER

Totalentreprenad Generalentreprenad Projektledning Byggservice
0

Serviceprojekt/år

0

Entreprenader/år

0

Personer Anställda

0

EST

Byggvarubedömingen
Sundahus

Miljöansvar

Vi på Hygien Bygg Telge AB använder i första hand miljöanpassade produkter och är öppna för nya metoder och produkter som kan reducera miljöbelastningen. Vi samordnar transporter för att minska utsläppen av miljöfarliga ämnen. Restprodukter, förpackningsmaterial och byggavfall inlämnas på lokala miljöstationer. Vi engagerar våra kunder och entreprenörer i vårt miljöarbete.

Hållbarhetspolicy

Uppförandekod

Syfte
Hygien Bygg Telge AB,s uppförandekod har tagits fram för att förtydliga vad våra värderingar betyder i vårt dagliga arbete och för att stödja varje enskild medarbetare och underentreprenör i sin yrkesroll.
Uppförandekoden innebär att Hygien Bygg Telge AB, dess medarbetare och underentreprenörer ska följa lagar och föreskrifter samt verka för sund konkurrens och tidsenliga relationer såväl inom företaget som i förhållandet till kunder och leverantörer.
Detta innebär att vi ska:
• Agera för sund konkurrens vid anbud, upphandling och inköp samt motverka otillbörlig påverkan, mutor, prissamverkan, karteller, missbruk av marknadsdominans och olika typer av manipulation av anbud med syfte att snedvrida konkurrensen.
• Föra korrekt redovisning av ekonomiska transaktioner samt motverka svartarbete, övrig ekonomisk brottslighet och påverkan från illegal verksamhet.
• Agera korrekt och inte bjuda på, eller anordna resor, ge gåvor eller andra tjänster eller förmåner som inte kan granskas och redovisas öppet. Detta förhållningssätt gäller även vid mottagande av ovanstående. Normgivande är IMM:s Näringslivskod*.
• I förhållandet till kund och leverantör tydliggöra att principerna i denna uppförandekod ömsesidigt ska tillämpas. Ingångna avtal ska följas och tillämpas korrekt.
• Utföra uppdrag fackmässigt samt följa beslut från ARN (Allmänna reklamationsnämnden) eller beslut i domstol.
• Behandla våra medarbetare med respekt och värdighet. Vi verkar för att alla medarbetare ska behandlas lika och ges samma möjligheter oavsett kön, etniskt eller nationellt ursprung, religion, ålder, sexuell läggning eller politisk uppfattning.

Innehållet i uppförandekoden är b.l.a baserad på Byggföretagens beslut från 16/5-13